CV

Curriculum Vitae
          

Curriculum Vitae 2019 -03-24                 

                

 

 

Personliga data

Matts Mattsson, född: 1947-07-04

Bostadsadress:

Arrendevägen 13, 187 30 Täby

Tel +46 (0)8 768 75 54 Mobil +46 (0)73 671 36 80

E-mail: matts.mattsson@telia.com

Homepage: http://www.mattsmattsson.se/

 

 

 

1. AKADEMISKA KVALIFIKATIONER       

 

Docent vid Universitetet i Tromsø, 2011
Docent i pedagogik vid Stockholms universitet, 2008

Fil dr i socialt arbete vid Göteborgs universitet, 1996

 

 

2.     ANSTÄLLNINGAR

 

Anställningar och uppdrag

 

Arbetar i egen regi med forsknings- och utvecklingsarbete sedan 2015

Vik chef för Kunskapscentrum vid ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati under 2012-2013 (deltid åtta mån). 

Verksam som Dosent två, vid Universitetet i Tromsø, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, 2011-12  (deltid två år).

Universitetslektor i specialpedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm och Stockholms universitet 1998-2011,
arbetade 2008-2011 även som utbildningsledare och regionsamordnare vid RUC, Regionalt utvecklingscentrum. 
 
         

Forskningsledare vid ÄNV, Äldreforskning NordVäst, en regional FoU-enhet inom äldreomsorg, äldrevård och geriatrik, 1998-2003 (deltid sex år).

 

Forskningsledare vid FoU-Södertörn, en forsknings- och utvecklingsenhet inom socialt arbete, 1997-99 (deltid 50%, tre år)

 

Anlitad som föreläsare, handledare, examinator, rådgivare av 
Umeå Universitet, institutionen för Museologi samt Pedagogiska institutionen,

Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik samt Kollegiet för Aktionsforskning,

Karolinska Institutet, Institutionen för Folkhälsovetenskap samt LIME, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik i ledarskapsutbildning,

Mälardalens Högskola, Institutionen för Vårdvetenskap och Folkhälsovetenskap samt Akademin för utbildning, kultur och kommunikation,

Linköpings universitet, Malmö Högskola, Södertörns Högskola, Högskolan i Gävle,

Örebro universitet, institutionen för samhällsvetenskap (socialt arbete),

Universitetet i Tromsø, Institutt for pedagogikk og laererutdanning, masterutbildning i aktionslärande

Oxford University, Oxford Learning Institute,

SIDA, Swedish International Development Authority, Undervisningsbyrån, 

Svenska Kommunförbundet och SABO, 1990 (ca tre mån),

Jönköpings kommun, fritidsförvaltningen, för utvärdering av ett lokalt ungdoms- och demokratiprojekt ”Ej till Salu-projektet”, 1992 (fyra mån),

Örnsköldsviks kommuns FoU-grupp som rådgivare, organisatör och utbildare i ett lokalt demokratiprojekt, 1990-95 (deltid),

Sigtuna folkhögskola, Mellansels folkhögskola, Mullsjö folkhögskola, Tollare folkhögskola, Hyresgästföreningen

 

Projektledare, doktorand vid Göteborgs universitet, institutionen för socialt arbete, 1991-97. FoU-projekten ”Samhällsarbete och politik” och ”Den svenska modellen på lokalplanet”

 

Anlitad av SIDA som konsult i förhandlingsdelegationen för tecknande av ett nytt biståndsavtal mellan Sverige och Tanzania för undervisningssektorn, 1984 (två mån)

 

Förbundssekreterare vid Riksförbundet Sveriges Fritids- och Hemgårdar, RSFH-Fritidsforum, 1976-89 (12 år)   

 

Sektionsledare, verksamhetsledare, distriktsinstruktör och konsult vid studieförbundet Studiefrämjandet lokalt, regionalt och centralt 1971-75 (fem år)    

 

 

 

3. VETENSKAPLIGA MERITER

 

3.1 Publikationer


Peer-review granskade artiklar, konferensbidrag, recensioner

 

Mattsson, M. (2012). Recension av R. Helldin & B. Sahlin, red. (2010) Etik i specialpedagogisk verksamhet. I Pedagogisk Forskning i Sverige.        

Jönsson, A., Mattsson, M. (2011). Assessing Teacher Competency during Practicum. In M. Mattsson, T. V. Eilertsen & D. Rorrison (Eds.) (2011). A Practicum Turn in Teacher Education . Rotterdam: SensePublishers. (pp 169-186).      

Mattsson, M. (2011) . A review of Understanding and Researching Professional Practice by B. Green, B.(Ed.) In Educational Action Research Vol. 19, No. 1, March 2011, 113–115.

 

Mattsson, M. (2010). A discussion of Understanding and Researching Professional Practice by B. Green, B.(Ed.) I n Nordic Studies in Education, Vol. 2, 2010, 131-135.

 

Mattsson, M. (2008). A review of Questioning Qualitative Inquiry. Critical Essays by M. Hammersley. In Educational Action Research Journal. Vol 17 pp. 618-620.

 

* Mattsson, M., Kemmis, S. (2007). Praxis-related Research: Serving two masters? In Pedagogy, Culture & Society. Vol 15, No.2 (pp. 185-214).

 

Mattsson, M. (2005). Social capital supporting males: Findings from a community action research project in Sweden. Published by Centre for Research on Social Inclusion at MacquarieUniversity, Sidney, Australia. (12 p.)

 

Mattsson, M. (2001). Aktionsforskning i lokalsamhället. I Wallin Weihe (red)., Socialt arbeid i storby og i små lokalsamfunn – ulike kulturer samme problem? Foredrag og papers fra den 19. nordiske social-høgskolokonferensen, Ålesund, Norge 18.21. august 2001, Høgskolan i Lillehammer, forskningsrapport nr. 83/2001 (s.9-17).

 

Mattsson, M. (2000). Forsknings- och utvecklingsarbete: en problematisering. I Halling-Overgaard & Uggerhøj (red.). Tredje Nordiske Symposium om Samspil mellem Praksis og Forskning i Socialt Arbejde. Muligheder og barrierer. Århus: DSH. (s.150-159).


Monografier

      

* Mattsson, M. (2017). Status Quo? En berättelse om ockupation, motstånd och solidaritet i Israel och Palestina (228 s.) Bokförlaget Daidalos

        

Mattsson, M. i samarbete med Eriksson, H. and Pisilä, S. (2006). Vad är värdefull specialpedagogisk kunskap? [What knowledge is of value in Special Education?]. Stockholm Institute of Education, Department of Human Development, Learning and Special Education, Publication nr 32. (80 p.).

* Mattsson, M. (2004). Att forska i praktiken: en kunskapsöversikt och en fallstudie . [Praxis-related Research. A survey and a case study]. Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB. (198 p.). Framställd 2006 av Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Stockholm.

 

* Mattsson, M. (2001). Stenar under vattenytan: Forsknings- och utvecklingsarbete problematiserat . [Research and Development. A problematized narrative]. Studentlitteratur. (105 p.). Framställd 2001 resp. 2002 av Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Stockholm.

 

* Mattsson, M. (1996). Vinter i folkhemmet: En studie av den svenska modellen på lokalplanet . [Hard times. A study of the Swedi sh Model on a local level]. Doctoral dissertation, Göteborg: Institutionen för socialt arbete. Göteborg: Kompendiet. (331 s.).

 

* Mattsson, M. (1986). Det goda samhället: Fritidens idéhistoria 1900-1985 i ett dramatiskt perspektiv.  [The Good Community]. Ordfront: RSFH:s förlag – Fritidsforum. (270 s.). Ny tryck. 1989. Framställd 1991 resp. 2008 av Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Stockholm.

 

Antologier

                

* Mattsson, M. (red.) (2019). Erkännandets pedagogik: Sju pedagoger berättar. Studentlitteratur (240 s.). 


Mattsson, M. (2013). Vetenskapsteoretiska vägval. I M. Brekke, T.Tiller (red.), Læreren som forsker. Innføring i forskningsarbeid i skolen. Universitetsforlaget. (s.79-105).           

               

* Mattsson, M., Eilertsen, T. V. & Rorrison, D. (Eds.)  (2011). A Practicum Turn in Teacher Education . Rotterdam: SensePublishers. (259 p)

 

Mattsson, M., Eilertsen, T. V. & Rorrison, D. (2011). What is practice in teacher education? In M. Mattsson, T V Eilertsen & D. Rorrison (Eds.) (2011). A Practicum Turn in Teacher Education . Rotterdam: SensePublishers. (pp 1-15)

Mattsson, M., Rorrison, D & Eilertsen, T. V. (2011). Conclusions and Challenges. In M. Mattsson, T. V. Eilertsen & D. Rorrison (Eds.) (2011).
A Practicum Turn in Teacher Education . Rotterdam: SensePublishers. (pp 223-244)

Mattsson, M. (2009). Emotionsforskning och aktionslärande: avslutande reflektioner. [Emotions in Research and Action Learning. Reflections]. In R. Jakhelln, T. Leming & T. Tiller (Eds.), Emosjoner i forskning og laering . Tromsø: Eureka Forskningsserie nr. 1-2009. (s. 235-242).

 

* Mattsson, M., Johansson, I. & Sandström, B. (Eds.) (2008). Examining Praxis: Assessment and Knowledge Construction in Teacher Education. Rotterdam: SensePublishers. (243 s.).

 

Ohlsson, J., Mattsson, M. (2008). Reflections on Nurturing Praxis, A Practice Turn. In K. Rönnerman, E. M Furu & P. Salo (Eds), Nurturing Praxis: Action Research in Partnerships Between School and University in a Nordic Light . Rotterdam: SensePublishers. (pp. 257-264).


Mattsson, M., Waldenström, C. (2008). Reflections on Critiquing Praxis, Approaches to teaching. In J. Ax & P. Ponte (Eds), Critiquing Praxis: Conceptual and Empirical Trends in the Teaching Profession. Rotterdam: SensePublishers. (pp. 214-222).


* Mattsson, M. (2008). Reflections on Enabling Praxis: A different meaning of Praxis. In S. Kemmis & T. J. Smith (Eds), Enabling Praxis: Challenges for Education. Rotterdam: SensePublishers. (pp. 249-254).

 

* Mattsson, M. (2006). Hur bedöma praxisorienterad forskning? [How to assess Praxis-related Research?]. I A. Bronäs, S. Selander. (Eds.), Verklighet Verklighet: Teori och praktik i lärarutbildning . [Reality, Reality. Theory and Practice in Teacher Education] Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. (s.198-223). Framställd 2009 av Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Stockholm.

 

* Lundberg, B., Mattsson, M. (red.), (1997). Landet lagom: Folkhemmet på lokalplanet. [The Local Community]. Stockholm: Byggforskningsrådet: Svensk byggtjänst.(190 s.).

 

Mattsson, M. (1995). Samhällsarbete. I L.Berggren, U. Olofsson (red.), Fritid på tvären: En bok om forskning och litteratur för fritidsarbete.[Leisure time: Research and literature for professional work].Stockholm: Fritidsforum/ Fritidsledarskolorna. Olofström: Mixiprint. (s.115-140).

 

Mattsson, M. (1992). Den långa vägen till gemenskap. I K.Sundh, P.Turunen (red.), Social Mobilisering: Om samhällsarbete i Sverige [Community Work in Sweden]. Falköping: Publica. (s. 240-264). Framställd 2000 resp. 2006 av Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Stockholm. 

 

Övriga vetenskapliga arbeten 


Mattsson, M. (2016). Sommarlovsaktiviteter i Huddinge och Jönköping.  En pilotstudie genomförd på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) . Stockholm (70 s.)      

       

Mattsson, M. (2010). Praxisnära forskning och examensarbeten: En rapport från RUC, Regionalt utvecklingscentrum vid Stockholms universitet . [Praxis-related Research and Degree Projects]. Stockholm: RUC 2010-04-22 (27 s.).

Mattsson, M. (2009).
Examensarbeten och professionsutveckling: Alternativa kriterier för bedömning . [Degree Projects and Professional Development: Criteria for evaluation]. Paper vid andra årliga FoU-konferensen anordnad av Nationella forskarskolan i Pedagogisk bedömning 2009-10-20--22 på Campus Konradsberg, Stockholms universitet. (9 s.).

 

Mattsson, M. (2008). Studenters examensarbeten och kommuners utvecklingsfrågor: Let´s dance!   [Preservice Students Degree Projects and School Development]. Föreläsning vid "Inspirationsdag om VFU". Stockholm: RUC 2008-10-16 (16 s.).

Mattsson, M. (2008). Praxis-related research: Serving two masters. Key Note at Action Research and Professional Practice Conference, 7 & 8 February 2008, organized by RIPPLE, the Research Institute for Professional Practice, Learning and Education at Charles Sturt University, Wagga Wagga, Australia. http://www.csu.edu.au/research/ripple/     

 

Mattsson, M. (1992). Samhällsarbete i Råslätt. En utvärdering av Ej till salu-projektet. [Community Work in Råslätt: An evaluation]. Jönköping: Jönköpings kommun. (60 s.).

 

Mattsson, M. (1990). Community Work in a Political Analysis. Paper for the IUCISD Conference “Social Movements in Social Change and Social Development”. The IUCISD 1990 International Conference in San José, Costa Rica. (30 p.).

 

* De mest betydelsefulla skrifterna
 

 

3.2 Forskningsmedel


Mattsson (1986)Det goda samhället erhöll stöd från Statens Institut för Läromedelsinformation (SIL), Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond, Stockholms Arbetare-institutförening, Helge, Ax:son Johnsons Stiftelse, Stockholms Socialförvaltning, Arbetarnas Bildningsförbund, Civildepartementet och Riksförbundet Sveriges Fritids- och Hemgårdar, RSFH. Sammanlagt beviljades ca kr 130 000:-. Arbetet genomfördes i samarbete med forskare vid Stockholms, Linköpings och Göteborgs universitet. Huvudman för projektet var Riksförbundet Sveriges Fritids- och Hemgårdar som också beviljade ett par månader till forskning.

 

FoU-projektet Samhällsarbete och politik förbereddes genom kollegiegranskning av lokalt förändringsarbete i flera kommuner som också stod för omkostnader vid genomförda seminarier. Särskilda forskningsanslag beviljades i nästa steg av Byggforskningsrådet. Göteborgs universitet var huvudman. FoU-projektet genererade ca 15 forskningsrapporter varav de största var doktorsavhandlingen Mattsson (1996) Vinter i folkhemmet samt antologin Lundberg & Mattsson (1997) Landet lagom. Anslag för att täcka omkostnader kom från SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, Svenska kommunförbundet, Örnsköldsviks kommun, Övikshem AB, Hyresgästföreningen, Folkets Hus Riksorganisation, Folkets hus i Gullänget, Mellansels Folkhögskola och Riksförbundet Sveriges Fritids- och Hemgårdar. Byggforskningsrådet anslog medel till delprojekt genomförda av medforskare: Docent Bengt Lundberg, Umeå universitet; professor Lennart Nygren, Umeå universitet; doktorand Leif Berggren och fil mag Marie Ericsson, Stockholms universitet; professor Ulla Tebelius, Högskolan i Halmstad. Göteborgs, universitet, Umeå universitet och Högskolan i Halmstad fick externa medel och avsatte dessutom fakultetsanslag till projektet. Byggforskningsrådet beviljade bidrag (20 000) för medverkan i internationella konferenser i USA och Puerto Rico 1992 och 1994. Sammanlagt beviljades projektet ca 5 miljoner under perioden 1991-97.

 

För att planera FoU-projektet Den svenska modellen på lokalplanet? beviljades ett forskningsanslag av Byggforskningsrådet motsvarande ca 4 månaders arbetsinsats. Anslagsmottagare var Göteborgs universitet, institutionen för socialt arbete.

 

De forskningsinsatser som utmynnade i Mattsson (2001) Stenar under vattenytan erhöll stöd från Lärarhögskolan i Stockholm och FoU-enheten Äldreforskning NordVäst, ca 4 mån sammanlagt. Till Äldreforskning NordVäst beviljades anslag från Socialstyrelsen, Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms nordvästra region.

 

De forskningsinsatser som utmynnade i Mattsson (2004) Att forska i praktiken fick stöd från Lärar-högskolan i Stockholm och FoU-enheten Äldreforskning NordVäst, ÄNV. En del av arbetet finansierades med anslag från Vetenskapsrådet. Anslag till ÄNV beviljades av bl a Socialstyrelsen, Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms nordvästra region samt från Uppsala universitet.

 

Den forskning som utmynnade i Mattsson (2005) Social capital supporting males, Mattsson (2006) Hur bedöma praxisorienterad forskning? och Mattsson & Kemmis (2007) Praxis-related research: Serving two masters? erhöll anslag från FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (25 000), samt STINT, Styrelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, (57 500).

 

Nätverket Kunskapsbildning och Praxis: Professionsinriktade examensarbeten (Examinations and Professional Practice) beviljades 2006 anslag av FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Huvudman var Lärarhögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Anslaget uppgick till kr 300 000. Ytterligare anslag har avsatts av LHS och SU till projektet Examensarbetet i Upplands Väsby samt till kartläggning av praxisnära examensarbeten.

 

Forskningsprojektet Hur inkludering och exkludering uttrycks i skolans vardagspraktik erhöll anslag (stipendium) från Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser 2009 med kr 460 000.

 

Samarbetet inom det internationella nätverket Pedagogy, Education and Praxis har finansierats med anslag som beviljats de universitet och forskare som deltagit. Nätverkets verksamhet samt ledningsgruppens omkostnader finansierades med ett anslag om 840 000 SEK beviljat 2010 av Vetenskapsrådet till Göteborgs universitet med professor Karin Rönnerman som projektledare.

 

 

3.3 Övriga vetenskapliga och pedagogiska meriter

 

Anlitad av Byggforskningsrådet som granskare av forskningsanslagsansökningar 1991- 97.

 

Anlitad av Byggforskningsrådet för utvärdering av stödet till forskning om sociala aspekter i samhällsplaneringen, 1996-97 (ca 2 mån).

 

Ledamot i Fritidsledarskolornas vetenskapliga råd/referensgrupp, 1997-99.

 

Ordförande i den forskningsmetodiska gruppen vid LHS, Institutionen för Individ, omvärld och lärande, under 1999-2005.

Ordförande i en central arbetsgrupp för examensarbeten 2001-2002, utsedd av rektorn vid LHS, Lärarhögskolan i Stockholm. Uppgiften var att utforma förslag till hur LHS borde möta den nya lärarutbildningens krav på att alla lärarstudenter skulle genomföra examensarbeten på c-nivå.

 

Medverkan i internationell forskarutbildningskurs Researching Professional Practice, 7,5 Higher Education Credits vid Göteborgs universitet (2009).


Anlitad av olika vetenskapliga tidskrifter som reviewer (bedömare) t.ex. Educational Action Research Journal och Educare.
 

De forskningsanslagsansökningar som jag medverkat till 2009 och 2010 har fått mycket goda omdömen av Vetenskapsrådet.

 

 

4. PEDAGOGISKA MERITER

 

Vik. Folkskollärare i Smålands Burseryd (6 mån) 1967

 

Studiefrämjandet studieinstruktörskurs 1970 (1 år inkl praktik). Studiefrämjandets kursledarkurs 1973 Allmän handledarutbildning vid Sigtuna Folkhögskola 1973 (1 v).


Educational Planning, en utbildning vid Sandö U-centrum genomförd i samarbete mellan Lärarhögskolan i Stockholm och SIDA 1982 - 83 (2 mån).

 

Lektör för Bibliotekstjänst 1986–2000.

 

Projektledare, LHS, ”Handledarutbildning i praktiken” 2004-2005 i syfte att stärka handledarkompetensen bland medarbetare vid Institutionen för Individ, omvärld och lärande, Lärarhögskolan i Stockholm.

 

Diskutant, läsgruppdeltagare, opponent vid idéseminarier, mellanseminarier och slutseminarier baserade på avhandlingsmanus vid LHS/SU utformade av:

Doktorand Ulf Sivertun (2001). Att motverka social utslagning: ett utbildnings- och forskningsprojekt i samarbete mellan kommun och högskola: delrapport från Kasper-projektet. Stockholm: Lärarhögskolan.Handledare: professor Rolf Helldin. Diskutant.

Doktorand Elisabeth Frykhammar (2001). Att lära tillsammans med varandra : deltagarorienterad forskning i förskolan. Stockholm: Lärarhögskolan. Handledare: professor Gunilla Härnsten. Diskutant.

Doktorand Christina Gars (2002). Delad vårdnad. Föräldraskap och förskolläraruppgift i den offentliga barndomen. Stockholm: HLS Förlag. Handledare: professor Gunilla Dahlberg. Läsgruppsdeltagare.

Doktorand Laila Niklasson, Laila (2002). Medborgarbildning i lokalsamhället. Stockholm: Mälardalens högskola/Folkbildningsrådet. Handledare: professor Gunnar Sundgren. Läsgruppsdeltagare.

Doktorand Anna-Carin Rehnman (2003). Avhandlings PM. Handledare: professor Mats Myrberg. Diskutant.

Doktorand Catharina Tjernberg (2010/11) Specialpedagogik i praktiken. Lic uppsats. Handledare: professor Mats Myrberg och docent Eva H Mattson. Opponent.

Doktorand Elisabeth C Andersson (2013) En utbildning i processledarskap avseende mångfald: utvärdering och aktionsforskning.  Lic uppsats. Handledare: professor Pirjo Lahdenperä, fil dr Laila Niklasson . Opponent.


Handledare för Roland Jakobsson, som 2003 försvarade sin licentiat uppsats ”Nätverket som lärmiljö”. Licentiatarbetet bedrevs inom ramen för forskarskolan med Lärarhögskolan i Stockholm och Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad som huvudmän.

Handledare för fil. mag. Ingela Lindkvist-Larsson, som 2009 försvarade sin licentiatuppsats ”Bakom fasaden på klass- och elevrådsmöten”, vid Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

 

Bitr handledare för fil.lic Ingela Lindkvist-Larsson, i avhandlingsprojektet Hur inkludering och exkludering uttrycks i skolans vardagspraktik. Antagen till forskarutbildningen vid Mälardalens högskola med externa forskningsmedel (Söderbergs Stiftelser). Ingela Lindkvist-Larsson avled 2010.

 

Handledare, tillsammans med Tor Vidar Eilertsen, för Mathis Bongo i avhandlingsprojektet Reindrift i forandring, gammel og ny kunnskap vid Universitetet i Tromsö.

Sakkunnig 2012 vid tillsättning av ett lektorat i specialpedagogik vid DPU, Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet, Danmark.  

Förhandsgranskare 2014 av ett avhandlingsmanuskript vid Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten, Vasa, Finland: An Action Research Project in Tanzania. 

5. ÖVRIGA MERITER

 

5.1 Medverkan i nationella och internationella samarbetsprojekt


Ledare för en veckolång internationell konferens i Eslöv 1984 ”Social Education in Youth Clubs” med ungdomar från Belgien, Cypern, Danmark, England, Frankrike, Irland, Nederländerna, Norge och Sverige.
Arrangör: ECYC, European Confederation of Youth Club Organisations och Eslövs folkhögskola.

 

Ingick i ledningsgruppen för en internationell konferens i Västerås 1989: ”Massmedia in a Time of Crises”. Övriga ledamöter var professor Eva Nordland, universitetet i Oslo och ungdomsforskare Benny Henriksson, Göteborgs universitet.

 

Inbjuden av University of Puerto Rico, 1989, 1991 och 1992 för medverkan i uppbyggandet av ett internationellt center för forsknings- och utvecklingsarbete. Medverkade i samma syfte vid konferensen för International Center for the Study of Social Realities and Social Development organiserad av Göteborgs universitet tillsammans med Inter-University Consortium for International Social Development, IUCISD, 1991.

 

FoU-sekreterare vid RSFH-Fritidsforum 1990-1995 (deltid parallellt med avhandlingsprojekt).

 

Samordnare i projektet Samhällsarbete och politik under perioden 1990-1997 med Göteborgs universitet som huvudman (se ovan). Forskargruppen bestod av professor Harald Swedner, Göteborgs universitet; docent Bengt Lundberg, Umeå universitet; professor Lennart Nygren, Umeå universitet; doktorand Leif Berggren och fil mag Marie Ericsson, Stockholms universitet; professor Ulla Tebelius Högskolan i Halmstad. I projektet deltog även medarbetare från flera kommuner.

 

Initiativtagare och samordnare 1997-99 (se ovan) i FoU-projektet Den svenska modellen på lokalplanet? Huvudman Göteborgs universitet. Övriga deltagare i forskargruppen var docent Bengt Lundberg, Umeå och doktorand Leif Berggren, Stockholm. Resulterade i kollegiegranskning genomförd i form av FoU-seminarier i Mölndal (Bifrost-projektet), Solna (Blåkulla-projektet), Köping kommun och Örnsköldsvik. Dokumentation i FoU-rapporter:

Berggren, L. (1997) ”…en bro som heter Bifrost“. Dokumentation av seminariet ’Lokalt förändringsarbete’ den 10-11 april 1997 i bostadsområdet Bifrost i Mölndal. Mölndals kommun. (100 s.)

Jernberg, B. (1998). Blåkullaseminariet. Dokumentation av Blåkullaseminariet 25-26/9 1997 på Flaggskeppet i Hagalund. Solna: Solna Stad. (40 s.)

Solna Stad (1998) Utvecklingsprogram för Stadsdelen Hagalund. Ansökan till inrikesdepartementet. Solna: Solna Stad, Maj 1998. (29 s.)

Solna Stad (1998) En utvärdering av Blåkullaprojektet 1998-12-08. Uppföljning av konferensen 1999-05-06

 

Ansvar för FoU-verksamheten Kasper 1998-2000. Kasper står för Kommun-anknuten Specialpedagogisk Erfarenhet och Reflektion. Syftet var att förbättra den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen genom att i större utsträckning ta som utgångspunkt de förhållanden och erfarenheter som finns på fältet. Projektet vände sig särskilt till fem kommuner i Stockholms närhet. Se doktorsavhandlingen Sivertun, U. (2006). Specialpedagogik och social utslagning: Perspektivisering - möjligheter och dilemman.

 

Ansvar för FoU-projektet Makten över examensarbetet 2004-2009. Det formades i samarbete mellan LHS (professor Inge Johansson, docent Birgitta Sandström, fil dr Peter Emsheimer), Umeå universitet (docent Bengt Lundberg), Mälardalens högskola (professor Per Tillgren), Karolinska Institutet (docent Eva Mauritzson-Sandberg) och Göteborgs universitet (fil.dr Elisabeth Hesslefors Arktoft). Genom återkommande forskarseminarier granskades och utvecklades planer och rapporter från medverkande forskare och forskarstuderande. Fungerade delvis som en forskarskola. Fler lärosäten och forskare anslöt sig senare. De lokala projekt jag genomförde inom ramen för samarbetet var (1) Examensarbetet i Upplands Väsby, (2) Examensarbetet i Farsta, (3) Examensarbete och Skolutveckling, (4) Vad lär man sig i VFU samt (5) En studie av specialpedagogisk kunskap och praxis. Delstudierna finansierades med medel från LHS och berörda partnerområden. De genomfördes med stöd av magister- och forskarstuderande varav jag var handledare för flera. De studerande har vidare deltagit i en fristående kurs på c- och d-nivå som jag ansvarat för: ”Praxis, forskning och utvecklingsarbete” (30 ECTS-poäng).

 

Visiting scholar i Australien under våren 2005 vid University of Western Sydney, Centre for Cultural Research samt vid Charles Sturt University, School of Education,Wagga Wagga. Ett syfte med uppgiften var att utveckla projektet ”Makten över examensarbetet”.

 

Ingick 2006-2012 (se ovan) i ledningen för det internationella forskningsprojektet Pedagogy, Education and Praxis. Coordinator: professor Stephen Kemmis, CharlesSturtUniversity, Faculty of Education, Wagga Wagga, Australien. Övriga deltagare: professor Wilfred Carr, Sheffield University, England, professor Karin Rönnerman, Göteborgs universitet och professor Petra Ponte, Utrecht University of Applied Sciences, Nederländerna, fil dr Eli M Furu, Tromsø universitet samt professor Petri Salo, Åbo Akademi.  Gruppen har bl a initierat en bokserie om praxisutvecklande forskning, anordnat forskarutbildningskurser, internationella konferenser och gemensamma forskningsprojekt.

 

Organisatör av en internationell konferens Pedagogy, Education and Praxis i november 2007 vid LHS i Stockholm. Fler än 200 deltagare från Australien, Nederländerna, England och de nordiska länderna. Där ingick:

  Seminarium om verksamhetsförlagd utbildning i partnerområdet Upplands Väsby 

  Två seminarier om manuskript till bokserien Pedagogy, Education and Praxis
  Öppet seminarium
Praxis-related Research and School Development  

  Föreläsning om Pedagogy, Education and Praxis  

Inbjuden av Charles Sturt University, School of Education,Wagga Wagga, Australien, för program och överläggningar om projektet Pedagogy, Education and Praxis, februari 2008 och i december 2010.

 

Koordinator (2008-2012) i the Practicum and Praxis Project - ett internationellt forskningsprojekt om verksamhetsförlagd utbildning. Bedrevs tillsammans med forskare från de nordiska länderna, Nederländerna och Australien.

 

Inbjuden 2009 av Utrecht University for Applied Sciences, till överläggningar och ”invitational seminars” i Utrecht inför tecknande av samarbetsavtal mellan de universitet som ingår i Pedagogy, Education and Praxis Collaboration.

 

Ingår sedan 2009 i SPARC, The Swedish Participatory Action Research Consortium. Medverkat i program och årsmöten.


Medverkat under perioden 2010-2012 i en arbetsgrupp vid Stockholms universitet för främjandet av ömsesidig kunskapsutveckling. Konferenser genomförda 2011 och 2012. Övriga deltagare i gruppen: docent Mona Blåsjö (smk), docent Georg Drakos, professor Olle Josephson, professor Inge Johansson och fil dr Karin Orving. 
  


Ingick under 2011 i det Stockholmsbaserade nätverket Plattform för praxisutvecklande forskning.


Ingår sedan 2012 i styrgruppen för the International Network for Practicum Development and Research. Övriga deltagare i gruppen: Ph D Doreen Rorrison, Ph D Sirkku Männikkö-Barbutiu, Prof Paul Hennissen och Ph D Philip Bonanno.


5.2 Papers och program vid nationella och internationella konferenser


Har deltagit med papers vid internationella forskarkonferenser anordnade av Inter-University Consortium for International Social Development, IUCISD: Peace and Development, Kungälv, 1987; Social Development in Different Political and Economic Systems, Mariehamn, Åland, 1988; Women and Peace, Urbana-Champaign, USA, 1989; Gandhian Thought as a Theory base for Social Work, San Jose, Costa Rica, 1990; Social Movements in Social Change and Social Development, San Jose, Costa Rica, 1990; International Center for the Study of Social Realities and Social Development, Göteborg, 1991; Strategies of Social Development for improving the Human Condition, Washington, USA, 1992.

 

Posterpresentation Social development and Peace vid Basic Human Needs in a Complex Society - 35th Annual Program Meeting I Chicago, USA, anordnad av Council on Social Work Education, (CSWE) 1989.

Paper vid forskarkonferensen Ungdom och vanmakt i Sätra bruk anordnad av Allmänna Barnhuset 1991.

Papers vid konferenser anordnade av Förbundet för Forskning i Socialt arbete (Forsasymposium) i Örebro 1991; Stockholm 1993; Göteborg 1996; Stockholm 1997.

Medverkan i forskarseminarium vid Nordens Folkliga Akademi om fritidsledarskolornas forskningssamverkan , anordnat av Mimer, IPP, Linköpings universitet 1993.

Paper, Aktionsforskning och medborgarinflytande, vid Nätverksträff i Oslo för forskning om den nordiska ideella sektorn arrangerat av Institutt for samfunnsforskning, Oslo universitet, 1996.

Anlitad av Mimer, IPP, vid Linköpings universitet för planering och genomförande av forskarworkshop 1997 på tema Demokrati, lokalsamhälle och det aktiva medborgarskapet – historia, karaktär och framtid.

Medverkade i program vid Stockholms Vetenskapsfestival 1998, Städernas århundrade, från bygata till cityskrapa. Arrangör: Stadshistoriska institutet, Stockholms universitet.   

Presentation av Kasperprojektet vid Femte nordiska lärarutbildarkongressen 1998: Samhällsutveckling, kunskapssyn, lärarutbildning. Medarrangörer Lärarhögskolan i Stockholm.

Presentation FoU-Södertörn: en granskning vid Socialstyrelsens rikskonferens i Saltsjöbaden för FoU-miljöer: Praktikrelaterade forskningsmiljöer III 1998.

Paper Forskning och förändring vid Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning, NFPF, 2001 i Stockholm. Session 15 Contextual Analysis and Learning. Symposium 10 Schooling and learning in the perspective of special education.

Paper Stenar under vattenytan vid i den nordiska konferensen Kunnskap & handling III i Voksenåsen, Oslo, 2001. Ett bidrag baserat på innehållet i boken Stenar under vattenytan (2001).

Paper Praxisorienterad forskning vid konferensen Praxisnära forskning och vetenskaplighet i Sigtuna 2002. Arrangör: Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté och Lärarhögskolan i Stockholm.

Medverkade, tillsammans med professor Lars Lindström i den nationella utbildningsledarkonferensen 2004 på tema Examensarbetet och andra examinationsformer. Arrangör: Lärarhögskolan i Stockholm.

Paper Praxis-related Research vid konferens om Aktionsforskning 2005. Arrangörer: Göteborgs Universitet, Kollegiet för aktionsforskning tillsammans med Institutionen för pedagogik och didaktik.

Medverkade med två accepterade seminarieprogram vid Högskoleverkets Kvalitetskonferens 2006: (1) Praxisnära examensarbeten och (2) Akademi och fält.

Paper Praxisnära examensarbeten vid NORALF, 2006, en nordisk konferens om aktionslärande och aktionsforskning arrangerad av Universitetet i Tromsø, Norge.

Paper Praxis-related Research vid XVI ISA World Congress of Sociology i Durban, Sydafrika 2006, The Quality of Social Existence in a Globalising World.

Medverkade som critical friend vid seminarium 2006 i Amsterdam på inbjudan av FontysProfessionalUniversity: bokmanuskriptet The Profession of Teacher in Dutch Educational Practice.

Paper Special Education as Theory and Praxis vid CARN 2006, University of Nottingham, Storbritannien, The Collaborative Action Research Network.

Medverkade i symposium Action research and the development of praxis vid CARN 2006 tillsammans med Stephen Kemmis, Australien, Petra Ponte, Nederländerna, Eli M Furu, Norge och Karin Rönnerman, Sverige.

Medverkade i symposium Power and trust in action research vid CARN 2006 tillsammans med Karin Rönnerman, Göteborgs universitet, Eli M Furu, Tromsø universitet, Petri Salu, Åbo Akademi m fl

Paper Special Education as Theory and Praxis vid NFPF/NERA 2007, Åbo, Finland. Uppdrag som chair of a network session: Inclusive Education.

Medverkade i symposium Empowerment in Action Research? vid NFPF/NERA 2007 organiserat av Eli M Furu, Universitetet i Tromsø, Norge.

Medverkan i round table, Educational Praxis and Examinations, vid NFPF/NERA 2007, Åbo, Finland tillsammans med Birgitta Sandström, Lärarutbildningen, Stockholm.

Medverkade i symposium The development of educational praxis: An international study vid ECER 2008, Göteborg, The European Conference on Educational Research. Tillsammans med Stephen Kemmis, Australien, Petra Ponte, Nederländerna, Karin Rönnerman, Göteborgs universitet och Willfred Carr, University of Sheffield, England.

Medverkade i Round Table Contextual learning and action competence vid ECER 2008, Göteborg, The European Conference on Educational Research. Tillsammans med Arvid Löfberg, Jon Ohlsson m fl knutna till Pedagogiska institutionen, Stockholm.

Coordinator för Multiple-Presenter Symposium Examining Praxis and Practicum in Teacher Education vid NFPF/NERA 2009, Trondheim. Tillsammans med Tor Vidar Eilertsen, Universitetet i Tromsø, Peter Emsheimer, Sirkku Männikkö-Barbutiu, Stockholms universitet och Doreen Rorrison, Charles Sturt University, Australien.

Medverkade i symposium and invitational seminar on Research in the educational praxis organized by Faculty of Education, Utrecht University of Applied Sciences & ICLON, Leiden University and the Pedagogy, Education and Praxis Collaboration, 2009.

Coordinator för Multiple-Presenter Symposium What is Practice in Teacher Education vid NFPF/NERA 2010, Malmö. Seminarier tillsammans med Tor Vidar Eilertsen, Universitetet i Tromsø, Anders Jönsson, Malmö Högskola m fl

Coordinator för symposium Researching practicum: Professional Practice Knowledge in Teacher Education vid AARE2010, Melbourne, Australien. Tillsammans med Ela Sjølie, Trondheim; Peter Emsheimer, Stockholm; Doreen Rorrison, Australien; Sirkku Männikkö-Barbutiu, Stockholm; Eva Edman Stålbrandt, Åbo Academy.

Coordinator för symposium A Practicum Turn in Teacher Education vid ECER 2011, Berlin, The European Conference on Educational Research. Tillsammans med Doreen Rorrison, Australien; Sirkku Männikkö-Barbutiu, Stockholm, Tor Vidar Eilertsen, Eli Furu, Karin Rørnes, Universitetet i Tromsø, samt Lotte Hedegaard och Susan Tetler, DPU, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Danmark.

Medverkade i symposium Introducing an International Network for Practicum Research and Practice   vid AARE2012, Sydney, Australien. Tillsammans med Doreen Rorrison, Australien; Sirkku Männikkö-Barbutiu, Stockholm; Tor Vidar Eilertsen och Rachel Jakhelln, Universitetet i Tromsö, Norge, Paul Hennissen Zuyd University of Applied Sciences Netherlands.

Medverkade i program om aktionsforskning vid HSS2013 i Eskilstuna organiserat av Högskola och Samhälle i Samverkan samt Mälardalens Högskola.

Medverkade i workshop Local Governance and Peacebuilding 2013 i Bradford. Organiserat av University of Bradford, University of Gothenburg och ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati.

Medverkade i seminarium A Practicum Turn in Teacher Education 2014 vid University of Washington, College of Education, Seattle, inbjuden av professor Kenneth Zeichner.


 

  5.3 Invited speaker

Invited speaker “Social development and Peace” at Peace and Justice: Challenge to Social Welfare – the Sixth Commemorative Conference Dorothy D. Bourne organized by University of Puerto Rico, the Graduate School of Social Work, San Juan, Puerto Rico, 1989.

Invited speaker “Community Work in Sweden” at the conference Citizen participation in Community Development organized by University of Puerto Rico, the Graduate School of Social Work, San Juan, Puerto Rico, 1994. A part of the project “Community Work in a Political Analysis”.

Invited keynote-speaker ”Aktionsforskning i lokalsamhället” vid den Nordiske Socialhøgskole-konferensen i Ålesund, Norge på temaSocialt arbeid i storby og små lokalsamfunn: ulike kulturer samme problem?, 2001.

Invited keynote-speaker ”Barfotaforskare och andra forskare” vid FoU-dag i Nässjö för ”Forskare i startgroparna” anordnad av FORSS, Forskningsrådet i Sydöstra Sverige och Linköpings universitet, 2002.

Invited keynote-speaker “Practitioner-related research: An overview” at a colloquium organized by Research in Vocational Education & Training (RIVET) at Charles Sturt University, Faculty of Education, Wagga Wagga, Australia, 2005.

Invited speaker “Social capital supporting males. Findings from a community action research project in Sweden” at the April 29th 2005 conference Neighbourhoods and Social Capital. Organizers: Centre for Research on Social Inclusion, MacquarieUniversity and the City of Ryde, Australia.

Invited speaker/seminar on “S ome characteristics of praxis-related research” at Higher Education Research Seminar Programme at the Oxford Learning Institute, 2007 . Organizer: Oxford University, Oxford Learning Institute.

Inbjuden föreläsare om ”En modell för praxisnära examensarbeten”. För lärarutbildare vid studiedag anordnad av Malmö Högskola, Lärarutbildningen, 2007.

Invited speaker “Serving Two Masters” at Action Research and Professional Practice Conference, 7 & 8 February 2008, organized by RIPPLE, the Research Institute for Professional Practice, Learning and Education at Charles Sturt University, Wagga Wagga, Australia.

Inbjudan föreläsare ”Praxisnära examensarbeten” vid ”Inspirationsdag” anordnad av Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, 2008.

Inbjuden föreläsare ”Studenters examensarbeten och kommuners utvecklingsfrågor” vid ”Inspirations-dag om VFU” anordnad av Regionalt utvecklingscentrum, Stockholms universitet, 2008.

Inbjudan föreläsare ”Praxisnära examensarbeten” vid program anordnat av Södertörns högskola, institutionen för kultur och kommunikation, RESUSH (regional skolutveckling), 2008
 Inbjudan föreläsare ”Hur åstadkommer man ett praxisnära examensarbete?” vid utbildningsdag anordnad av Stockholms Stad och Stockholms universitet, 2009.

Inbjuden föreläsare ”Praxisnära forskning” vid temadag anordnad av Högskolan i Gävle, 2009.

Inbjuden föreläsare 2009 i PIL:s projektledarsamling i Oslo. PIL står för Praksis som integrerende element i lærerutdanningen. Inbjudare/arrangör: Det nationella PIL-projektet och Norges Kunnskapsdepartement.

Inbjuden föreläsare 2011 till den nationella PPU-konferensen i Tromsö. PPU står för Praktisk-pedagogisk utbildning (lærerutdanningen). Inbjudare/arrangör: Universitetet i Tromsø, Norge.

Inbjuden föreläsare 2012 till lærerutdanningskonferensen i Bergen.  Inbjudare/arrangör: Universitetet i Bergen, Norge.

Inbjuden föreläsare vid "Developing A Practicum Turn in Teacher Education" a program in Roermond, the Netherlands organized by Zuyd University of Applied Sciences and the International Network for Practicum Development and Research in Teacher Education, March, 2014.

 

      

5.4 Ytterligare publikationer


Medverkan i antologier/debattskrifter:

Järtelius, A. (1978). Folkbildningsboken. Malmö: Liber Läromedel.

Statens Ungdomsråd (1980) Än sen då? Röster om framtiden. Helsingborg: LiberFörlag.

TCO/SAMKO (1981) Som vi ser det. Ett debattinlägg om medbestämmande och fackligt arbete i förändring. Stockholm.

Harald Swedners osynliga universitet (1991). I B. Bergsten, A. Bjerkman, H-E. Hermansson, J. Israel (red.) (1991). Etik, solidaritet, välfärd:en vänbok till Harald Swedner. Uddevalla: Daidalos 1991. (s. 389-394

Fem artiklar 2014-15 inom ramen för uppdrag som följeslagare i Palestina och Israel 

Publicerat ytterligare ca 20 debattartiklar och ca 20 recensioner av doktorsavhandlingar och forskningsrapporter.

 

 

5.5 Förtroendeuppdrag

Frivilligt arbete, förtroendeuppdrag inom U-gruppen i Lund, 1968.

Frivilligt arbete, förtroendeuppdrag inom Emmaus in Stockholm, 1970-71.

Förtroendeuppdrag inom studieförbundet Studiefrämjandet, 1971-75. Medverkade till bildandet av en ny folkbildningsorganisation, Föreningen Fri Folkbildning, 1975-77.

Förtroendeuppdrag inom Handelstjänstemannaförbundet, HTF bl a. som klubbordförande, bransch-kommittéordförande, ledamot i avtalsrådet och kongressombud, 1978-1986. Anlitad för att bedriva uppsökande verksamhet inom Stockholmsavdelningen, 1981 (2 mån).

Bitr. kursledare för TCO:s månadskurs M 59 i samhällspolitiska och fackliga frågor, 1980 (1 1/2 mån).

Ingick i ledningen för de årliga nordiska freds- och miljöträffarna 1985-89 (Köpenhamn, Stockholm, Åland, Murmansk, Bornholm). 

Ordinarie ledamot i Täby kommunfullmäktige 1985-91.

Ledamot i Civildepartementets referensgrupp för folkrörelsefrågor, 1986-87.

Förtroendeuppdrag inom HSB:s Bostadsrättsförening Farmen, 1986-1999.   

Ingick referensgruppen vid bildandet ett nordiskt center för samhällsarbete och mobilisering, CESAM, Örebro, 1987-90.

Initiativtagare till och sedan styrelseledamot i Solidaritetsföreningen i Täby, 1988-91.

Styrelseledamot i DISA, doktorandföreningen i socialt arbete, Göteborg, 1992-96.

Initiativtagare till och sedan styrelseledamot i Stiftelsen Råd & Rätt, 1994-96.

Ordinarie ledamot i Roslagens polisnämnd, 1995-97.

Ordinarie ledamot i Socialförsäkringsnämnd 5 i Täby, 1999-2001.

Uppdrag tre månader som följeslagare i EAPPI, Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel, 2014-15

Nämndeman i Stockholms förvaltningsrätt, 2015-  

God man för ensamkommande flyktingbarn, 2016-

Ledamot i styrelsen för BIG, Bo i Gemenskap i Vaxholm, 2016

Ordförande i Solidaritetsföreningen i Nordost, 2017    


 

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

16.10 | 18:23

Hej,
Jag är här på besök efter att ha plockat upp en sten under vattenytan. Har läst kapitel 4 och inser att jag barfotaforskat de sista 12 åren som amatör.

...
14.05 | 20:13

Överskådlig och trevlig hemsida. Intressant innehåll och lättnavigerad.

...
28.04 | 23:44

Fin hemsida och schysst av Matts att hänvisa till bokbörsen även för böcker, som är rätt nyutkomna

...
01.12 | 01:00

Användbar information som kan utökas efter hand!

...
Du gillar den här sidan